بدون دیدگاه

سری جدید جوک های تلگرام

چند نفر داشتند مشاعره میکردند،

نوبت به جعفر میرسه

میگن با (ت) بخون

میگه : توانا بود هر که دانا بود

 

میگن با (گ)
میگه : گفتم توانا بود هر که دانا بود

میگن با (ع)
میگه : عوضیا گفتم توانا بود هر که دانا بود .

 

 

جفر از كلاس راهنمایی و رانندگی میاد بیرون بهش میگن:

بابات رو مار زده مُرده 🐍👴😫

 

میگه: از پشت زده؟

میگن: آره

میگه : مار مقصره

 

 

حساب کردند
حدود: 8692487
.
تنبل و بی حال در جهان وجود دارند که حتی حاضر نیستند این عدد 7رقمی رو بخونن 😝
.
.
نه دیگه فایده نداره نخون، تو هم به جمعشون اضافه شدی😂😂

 

 

 

منم قربانی شدم، بفرست واسه بعدی😜

 

 

 

 

😬

 

اولین باری که کنتور آب گذاشتن افغانستان؛
روز اول کلی خون و خونریزی بود
توجه کنید

 

تق تق تق …
کیسته؟؟؟🤔😐
سلام آمده ام کونتورو نیظاره کنم 😐
افغانی:کون مرا نیظاره کنی ؟؟؟😳😢
مگر مرا صدپاره کنی چنین ایجازه بر تو نخواهم داد.
پیدر سگ برو کون پیدر خود را نیظاره کن الان تو را آتش خواهم زد
ایسته کن پیدرسگ😂😂😂

 

آدرس منازل در آمریکا :
نیویورک – خیابان 45 – شماره 120- منزل دیوید هاوارد.

آدرس منازل در ایران :
تهران – بزرگراه آیت الله صدر عاملی – خیابان حر ابن یزید ریاحی
نرسیده به فلکه انصارالمجاهدین انقلاب اسلامی
روبروی موسسه مالی و اعتباری عسکریه
جنب مسجد و حسینیه بلال حبشی
کوچه شهید صیف الدین خواجه انصاری
جنب سوپر مارکت ستاره گستران برادران جعفری به جز گرجعلی
بن بست هشتم – پلاک ۱۲.۵ + ۱ – طبقه چهارم جنوبی
منزل حاج کمال الدین عین آبادی مستوفی زادگان اصل
ﺯﻧﮓ ﺧﺮاﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﺸه 😖

 

 

ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺴﺖ ، …

 

ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﮔﺸﺖ ، ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ
ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ
ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ …
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎ
ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ !
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻡ،
۲۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ، ﯾﺎﺩﺗﻪ … ؟؟ !

ﺯﻥ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ
ﯾﺎﺩﻣﻪ
ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ، ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ؟
ﺯﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﯾﺎﺩﻣﻪ، ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ
ﻣﺮﺩ ﺑﻐﻀﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ : ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺗﻔﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻪ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻤﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ
ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟
ﺯﻥ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ !…
ﻣﺮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣروزآزادمیشدم

 

ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﺁﯾﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺳﯽ، ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮداشتی؟

 

 

ﻋﺮﻭﺱ ﺳﮑﻮﺕ کرد
ﺩﺍﻣﺎﺩ داد ﺯﺩ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﭼﯽ ﺑﻔﻬﻤﻢ؟
ﻋﺮﻭﺱ ﮔﻔﺖ:
داد نزن کوفت،زهرم ترکید
دارم میشمرم خب وحشییییی

 

 

 

حیف نون خفاش میبینه.از خنده غش میکنه😃😄😀
بهش میگن چت شده؟

 

 

 

 

میگه تاحالا موش با چادر عربی ندیده بودم

 

 

 

 

ﺑﻌﻀﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﻗﻬﺮﻥ، ﺑﻌﺪ ﺭﮊ ﻗﺮﻣﺰ
ﻫﻢ ﻣﯿﺰﻧﻦ….

 

 

 

 

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻥ ﺁﺩﻡ ﯾﺎﺩ ﭘﺮﭼﻢ

 

 

ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ🇪🇸 ﻣﯿﻔﺘﻪ 😂😁

 

 

 

چه جوریه کشوری که بالاترین مبلغ صدقه در دنیا را دارد، آمار بیشترین تصادف جهان را دارد؟🤔

 

فکر کنم صندوقها خرابه!!
مسئولین رسیدگی کنند لطفاً …

یا اینکه مسئولین خرابن !
صندوقها رسیدگی کنین لطفا!!!

 

 

نام فیلم: شاید برای شما هم اتفاق بیافتد😔

😭 😠
|👐 °°°🔫 ||>
_/ _ _/_
━━━━━┓
!!!!!!!!!!!!┃

 

 

مدیر در حال تیر اندازی بسوی یکی از اعضای گروه بخاطر فعالیت کمش
درس عبرت باشه برای بقیه اعضایی که فعالیت ندارن..

 

 

 

مادره بچش رو فرستاد نارنگی بخره…
بچه با خیار اومد!

 

 

بچه رو برگردوند دفعه ی بعد با موز اومد!
بازم پس فرستاد این بار با بادمجون برگشت!

مادره شاکی میشه میره پیش میوه فروشه که اینا چیه میدی به بچه که بیاره؟؟!!

میوه فروش: والا بچه ات هی میاد میگه مامانم

لا لنگی میخواد😐😂1😂

 

 

بعله کم کم تعطیلات داره تموم ميشه…

آیدا جوجو===» مامور آب خوری😂
!!! نگار no pv===» مبصر کلاس😂
نسیم خوشجله===» انتظامات راهرو😂!!!
مهناز khass===» مسئول نمازخونه😂!!!
شادی دافی===» خواندن دعای فرج😂!!!
سانیا پرنسس بابام===»قاری قرآن😂!!!
دخی تخس===» مامور بهداشت😂!!!
دخی شاخی===»مسئول توالت!!!😂

 

 

 

اینا همونایین ک به ارواحشون
نیستیم در حدشون😂😂😂

 

 

سوار تاکسی بودم، دیدم یه دختر خوشگل و سنگین جلو نشسته.
پیاده شد ، دست کرد تو کیفش ، گفتم مهمون ما باش خانوم خوشگله 😍😄

دیدم از تو کیفش یه قبض در آورد داد به راننده گفت: ” این قبضو بگیر بابایی ، وقت برگشتن برو عکسهای منم از آتلیه بگیر.
یعنی ریـدم به خودم، هـی سرخ و سفید می شدم ، خواستم جمعش کنم، گفتم : ” دخـترتون هستن ، ماشالا چقد حالت چشما و فرم صورتشون شبیه شما بود ”

راننده گفت : ” دیگه گهم بخوری فایده نداره! الآن مهمون کردنو بهت نشون میدم 😑😂😂

 

 

دیدمت❗️😍

 

 

منم دیدمت عزیزم 😘

 

( بیشترین پیام های رد و بدل شده رابطه ها در شبای مُحرم

 

 

 

 

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
  • ارسال شده توسط :
    admin
  • تعداد بازدید :
    159 views
اشتراک گذاری