بدون دیدگاه

🌻🌻🌻🌻🌻
🌻🌻

توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم
طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم

گفتم : یک کلمه سه حرفیه، ازهمه چیز برتر است

توجمعمون یه بازاری بود سریع گفت:پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
بازاري پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه
گفتم: ارباب! اینا نمیشه
خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه
مادر بزرگ گفت: مادرجان، عمر!
سیاوش که از سربازی آمده بود گفت: کار
خنده تلخی کردم و گفتم: نه. اما فهمیدم
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !

هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم

شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف، لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا، نابینا بگوید: نور

و من هنوز در فکرم
که چرا کسی نگفت:
✨✨خدا ✨✨

🌻🌻🌻🌻

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
  • ارسال شده توسط :
    admin
  • تعداد بازدید :
    184 views
اشتراک گذاری