بدون دیدگاه

معرفی گونه موجودات غیرارگانیک

معرفی گونه موجودات غیرارگانیک

معرفی گونه موجودات غیرارگانیک

معرفی گونه موجودات غیرارگانیک

موجودات غیرارگانیک
موجودات غیر ارگانیک هرگز نمیخوابند‌. انها هنگام خواب شما در اطراف تردد دارند! انها عاشق این هستند که مورد توجه قرار بگیرند.بوی بی دلیل بد و دود و‌ اتشی که گاها در خانه میپیچد به احتمال ۴۰٪ مربوط به انهاست.هرچه بیشتر دقت کنید و‌کنجکاوی کنید انهارا خواهید دید!

💀 در حیوانات تنها گربه میتواند انهارا ببیند.اگر گربه شما به جایی زل زد به ان معناست چیزی غیر از یک انسان دیده است. انها بی ازار هستند.هرگز و ابدا قادر به ضربه زدن کشتن و زخمی کردن شما نیستند. انها شب و گاها صبح زود ۵ ثانیه از نامرعی به مرعی تبدیل میشوند.این دقیقا زمانی هست که گاها در عکس ها و فیلم ها حضور پیدا میکنند.ساعت ۳ اوج این مرعی شدن انهاست. ۹۰٪ از انها به علت جای نامناسب جنازه اشان سردر گم هستند.حتی اگر جنازه انها خاک شده باشد و در بهترین شرایط باشد،اگر انرژی جنازه و به قول عام روح ان از منطقه یا مکان جنازه ناراضی باشد، گاها به خواب نزدیکان میاید و یا اینکه در فضای خانه ای سردرگم خواهند ماند.

نقاط سرد خانه نقاطی هست که انها ثانیه های پیش در انجا بوده اند.ممکن است یک قسمت کمی از دیوار از قسمت های دیگر سرد تر باشد.انجا دقیقا مکان حضور انها در ثانیه های پیش بود. انها اینده را میدانند‌.برای همین است در خواب شما گاها اشفته هستند گاها ارام هستند زیرا میخاهند چیزی به شما بگویند که گاها نمیتوانند‌

⏱ انها خوب و بد دارند دقیقا مثل انسان ها.انرژی خوب و بد!برای تشخیص انرژی بد در خانه.اود روشن کنید،اگر دود به سمت چپ رفت یعنی خانه انرژی منفی دارد. انها احساسات دارند اما فاقد حواس پنجگانه هستند.

🌨 انها معمولا در قالب کسی هم درمیاند.برای تشخیص یک انسان از یک موجود غیر ارگانیک جلوی انها کبریت روشن کنید اگر واکنش ترس نشان دادند یعنی او یک انسان نیست.

🚿 انها شمارا نمیکشند. گاها کاری میکنند که شما خودتان را بکشید. انها صدای قدم دارند.هنگام راه رفتن میتوانند صدا تولید کنن. انها معمولا ۱۲ روز در یک خانه میمانند و بعد از جای دیگری میروند.اما جایگزین دارند و به جای انها ممکن است انرژی دیگری بگیرند. کودکان شدیدا به انها عکس العمل نشان میدهند و حتی قادرند انهارا ببینند. جن،روح و انرژی های قوی باهم فرق دارند!

 

پسورد فایل : www.mandegarweb.com
  • ارسال شده توسط :
    admin
  • تعداد بازدید :
    122 views
اشتراک گذاری