بدون دیدگاه

داشتم نماز ميخوندم، مدام تصوير چهره ي عمه‌م ميومد جلوي چشام!!!

 

 

 

 

 

خيلي ريز فهميدم خدا داره غيرمستقيم اشاره ميكنه كه اين نماز به درد عمت ميخوره!!!😂