بدون دیدگاه

امروز تو خیابون یه دختره بهم نخ داد …
منم سریع اوردمش خونه …
.
باهاش خشتک شلوارمو دوختم

وااااااااااای بر منحرفان …
وااااااای بر ناپاکان …
بدانید و اگاه باشید که قیامت نزدیک است😂😂😂