بدون دیدگاه

مرده با زنش رمز سک.سشون رو میذارن : «تلفن کردن»

یه روز مرده ب پسرش میگه : به مامانت بگو میخوام تلفن کنم!!!

زنش میگه : بگو تلفن تا سه چهار روز دیگه قطعه!
مرده میگه : پس بگو اگه یه فکری نکنی مجبورم برم سراغ تلفن عمومی!

 

زنش میگه : بهش بگو غلط کرده.
خدا سر شاهده ، اگه بره سراغ تلفن عمومی ، خونه رو میکنم مخابرات!!!🤣😂🤣😂😆

بدون دیدگاه

تلخ ترین خاطره دوران بچگیم این بود که بابام شلنگ بدست دنبالم میکرد و میگفت:
وایسا باهات کاری ندارم 😡

پس چی میخوای پدر من؟ میخوای ازم بنزین بکشی؟🤔😂😂😂

بدون دیدگاه

🌻🌻🌻🌻🌻
🌻🌻

توی یک جمع بی حوصله نشسته بودم
طبق عادت همیشگی مجله را ورق زدم تا به جدول رسیدم

گفتم : یک کلمه سه حرفیه، ازهمه چیز برتر است

توجمعمون یه بازاری بود سریع گفت:پول
تازه عروس مجلس گفت: عشق
شوهرش گفت: یار
کودک دبستانی گفت: علم
بازاري پشت سرهم گفت : پول، اگه نمیشه طلا، سکه
گفتم: ارباب! اینا نمیشه
خسته شدم با تلخی گفتم: نه نمیشه
مادر بزرگ گفت: مادرجان، عمر!
سیاوش که از سربازی آمده بود گفت: کار
خنده تلخی کردم و گفتم: نه. اما فهمیدم
تا شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید !

هنوز به آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم

شاید کودک پا برهنه بگوید: کفش
کشاورز بگوید: برف، لال بگوید: حرف
ناشنوا بگوید: صدا، نابینا بگوید: نور

و من هنوز در فکرم
که چرا کسی نگفت:
✨✨خدا ✨✨

🌻🌻🌻🌻

بدون دیدگاه

ملا نصرالدین:
ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﯼ ﺧﺮ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ..👩🏻💬

– ﻭﺍﯼ ﺍﻭﻥ ﺧﺮ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻦ ﻣﻬﺴﺎ ، ﺍﯼ ﺟﻮﻭﻭنﻧﻢ ﭼﻪ ﻧﺎﺯﻩ😻
+ﺁﺭﻩ ﺧﯿﯿﯿﯿﻠﯽ ﺑﺎﻣﺰﻩ ﻭ ﺟﯿﮕﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭ ﯾﻪ
ﻋﮑﺲ ﺍﺯﺵ ﺑﮕﯿﺮﻡ

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺧﺮ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ
– ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﺳﻪ ﭼﯽ ﺗﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻭﺍﺳﺎﺩﻩ ؟😐
ﺟﻌﻔﺮ: ﻫﯿﭽﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﻨﺘﻪ😜😎

کانال خنده

@vitaamin_khandej

بدون دیدگاه

مامانم یهو اومد گوشیو ازم گرفت، گفت چقد سرت تو گوشیه

بعد دید دارم بازی میکنم

گفت خاک تو سرت یکی هم نداری بت پیام بده..
من😐
گوشی
بازی

بدون دیدگاه

جوک بی ادبی خنده دار

&
پیر ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻲ ﺍﺵ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﻝ !

ﻣﻨﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺮﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ!

ﺷﻮﻫﺮﻩ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﻟﻴﻪ !

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺶ ﮔﻔﺖ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻴﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﻲ !

ﺷﺎﮔﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯿﻢ

ﻣﺎﺩﺭﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮔﻔﺖ ﺁﻗﺎ ﺟﻮﻥ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ ﻣﻴﺸﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﻝ؟!

ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ ﻗﺮﺍﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻲ ﮐﻨﺴﻞ ﮐﺮﺩ !

ﺯﻣﯿﻦ ﮔﺮﺩه…میفهمی گرد😐😂😂

بدون دیدگاه

✋ مرد در خانه❗️
همانند نمک است ..
اگر رفت زندگی بی مزست .

و اگر آمد فشارخون را بالا میبرد.
💔😔

✋ولی زن در خانه❗️
همانند شکر است ..
اگر رفت زندگی تلخ تلخ میشود
و اگر آمد شیرینی زندگی را چند برابر میکند.
👍☺️
وقتتان بخیر شکریا😋😇

بدون دیدگاه

نام های تازه ای برای وزارتخانه ها تصویب شده که از قرار زیر است…👇

کمیته امداد امام = بخشعلی
سازمان حفاظت محیط زیست = سبز علی
سازمان بهشت زهرا = عروجعلی
اداره برق = چراغعلی
اداره آب = آبعلی
شرکت سهامی شیر و فرآورده های لبنی = شیر علی
وزارت حج و اوقاف= قربانعلی
کمیته بررسی و ارزشیابی وزارت ارشاد = نظر علی
بانک مرکزی = براتعلی
وزارت راه و ترابری = قدمعلی
وزارت دادگستری = انصافعلی
سازمان غله کشور = شاطر علی
کمیته ازدواج های دانشجویی =عشقعلی
سازمان حمایت از ایتام = کرمعلی
شرکت ایران خود رو = ممدلی
رییس صنف قناد ها = قند علی
رییس صنف آرایشگران = زلفعلی
وزیر مسکن وشهرسازی = برجعلی
رییس آتش نشانی = نجاتعلی..
😁😂😂😂😂